Naujienos

2018 Visuotinis susirinkimas

Darbą pradeda nauja asociacijos valdyba

Šeštadienį (š.m. 11.10) įvyko Lietuvos autizmo asociacijos “Lietaus vaikai” narių pakartotinis visuotinis susirinkimas. Tai buvo proga ne tik prisiminti nuveiktus darbus, padėkoti aktyviai dirbusiems, bet ir priimti svarbius sprendimus ateičiai.

Kadangi spalio 19 d. įvykusiame visuotiniame susirinkime nebuvo dalyvaujančių asociacijos narių kvorumo, pakartotiniame susirinkime sprendimai priimti nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.

Trečiai kadencijai LAA “Lietaus vaikai” asociacijos pirmininke išrinkta Lina Sasnauskienė. Patvirtinti nauji valdybos nariai – Kristina Radžvilaitė (perrinkta), Sandra Lopetaitė, Barbora Suisse, Beata Veselienė, Irena Eicher-Lorka ir Kristina Košel-Patil. Valdybos pirmininke paskirta Kristina Košel-Patil. 

Kiekvienas valdybos narys turės savo kuruojamas sritis ir pagal poreikį burs darbo grupes išsikeltiems tikslams pasiekti. Asociacijos pirmininkė Lina Sasnauskienė bus atsakinga už tarptautinius ryšius bei bendradarbiavimą su partneriais užsienyje. Komunikacijos, leidybos projektais bei viešaisiais ryšiais rūpinsis Barbora Suisse. Paramos projektus bei finansavimo paiešką kuruos Beata Veselienė. Už mokymus, bendruomenės renginius bei kasmetinės stovyklos organizavimą bus atsakingos  Irena Eicher-Lorka ir Kristina Košel-Patil. Kristina Radžvilaitė atstovaus asociaciją darbo grupėse, komisijose valstybinėse institucijose. Sandra Lopetaitė, taip pat atstovaujanti VŠĮ „Panevėžio lietaus vaikai“, bus atsakinga už ryšių su asocijuotais bei fiziniais nariais palaikymą, bendruomenės sutelkimą.

2017-ųjų metų veiklos ataskaita:

Asociacijos pirmininkė Lina Sasnauskienė, pristatydama 2017 metų asociacijos veiklos ataskaitą, pasidžiaugė, kad nuveikta tikrai daug. LAA „Lietaus vaikai“, būdami „Autism Europe“ nariais, dalyvavo visuotiniame narių susitikime, kuris vyko  Zagrebe, Kroatijoje. Taip pat asociacijos atstovės vyko į Šiaurės Europos ir Baltijos šalių autizmo asociacijų susitikimą Osle.

Aktyviai su partneriais dirbta vardan NVO koalicijos „Psichikos sveikata 2030“ sukūrimo, taip pat tapome NVO koalicijos „Už vaiko teises“ nariais. 2017 metų gegužę LAA “Lietaus vaikai” kartu su VŠĮ “Kitoks vaikas” pasirašė rezoliuciją dėl pagalbos teikimo vaikams su autizmo spektro sutrikimu Lietuvoje, kuri buvo patvirtinta LR Vyriausybės kanceliarijos. Bendradarbiaujant su Klaipėdos “Rotary” klubu, suorganizuota apskritojo stalo diskusija su Vyriausybės ir trijų ministerijų atstovais.

Gavus finansavimą iš Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių, pradėtas DC Buivydiškių centro projektas ir jau tais pačiais metais 12 vaikų su autizmo spektro sutrikimu suteiktos socialinės globos paslaugos. Dienos centro projekto trukmė – trys metai.

Ypatingai pasidžiaugta, kad aktyvėja asociacijos narių veikla regionuose – įsteigta pirmoji „skėtinė“ organizacija – VŠĮ „Panevėžio lietaus vaikai“. Skatinsime ir padėsime, kad panašios iniciatybos atsirastų ir Kaune, Šiauliuose bei Klaipėdoje.

Balandžio mėnesį LAA „Lietaus vaikai“ prisijungė prie „Autism Europe“ iniciatyvos „Break barriers together for autism“ ir suorganizavo renginį bendruomenei VU Planetariume. Renginyje akcentas skirtas įvairių specialistų prisitatymams, vyko koncertas bei įvairūs seminarai. Taip pat balandžio mėnesį savo kelionę per daugelį galerijų, miestų ir net šalių pradėjo fotografės, mūsų asociacijos narės Vėtrės Antanavičiūtės fotoparoda „Lietaus vaikas“. Susirinkimo metu fotografei skirtos ypatingos bendruomenės padėkos, nes šis projektas pritraukė daug žiniasklaidos dėmesio ir pozityviai skleidė žinią apie mūsų bendruomenės vaikus.

Aktyvūs bendruomenės nariai, kaip ir kasmet, sėkmingai suorganizavo vasaros šeimų stovyklą net 120 dalyvių, atstovavo asociaciją labdaros mugėse ir rinko lėšas „Lietaus vaikų“ projektams, surengė ne vieną pramoginį susibūrimą šeimoms.

Metų pabaigos akcentu tapo Eglės Gelažiūtės – Petrauskienės knygos „…o mano brolio vardas – Tomas“ išleidimas ir pristatymas visuomenei. Knygos leidimą parėmė Vilniaus savivaldybės tarybos narys Mark Adam Harold. Leidinys iškeliavo į visos Lietuvos bibliotekas bei į suinteresuotas šeimas, kurios auginą vaiką su autizmo spektro sutrikimu.

Kiti aktualūs visuotinio susirinkimo nutarimai:

– Patvirtinta 2017 metų asociacijos veiklos ataskaita. Jeigu norite gauti pilną ataskaitos dokumentą, prašome kreiptis info@lietausvaikai.lt ir Jums ją atsiųsime.

– Pritaikyti amnestiją metinio nario mokesčio už 2017 ir ankstesnius metus nesumokėjusiems nariams. Visi asociacijos nariai, dar nesumokėję mokesčio už einamuosius metus, bus informuoti asmeniškai.

– Pakeisti tam tikri asociacijos įstatų punktai: įtraukta galimybė asociacijos nariais turėti ir juridinius asmenis – asocijuotus narius; pakeista visuotinio susirinkimo šaukimo tvarka, kad būtų galima efektyviau priimti visuotiniam susirinkimui pavestus sprendimus;

– Padidintas minimalus valdybos narių skaičius iki 5, bent vieną vietą skiriant juridiniam asmeniui. Pailginta asociacijos pirmininko kadencijos trukmė iki 4 metų ir padidintas kadencijų skaičius iki 3 iš eilės. Taip pat nuspręsta sutrumpinti valdybos nario kadencijos trukmę iki 2 metų;

– Stojamasis mokestis už tapimą nariu sumažintas iki 5 eurų. Metinis mokestis: juridiniai asmenys mokės po 50 eurų, fiziniai amenys – po 15 eurų. Nuspręsta nuo metinio nario mokesčio atleisti asociacijos garbės narius, asociacijos pirmininką ir valdybos narius pareigų ėjimo laikotarpiu.

Sekantis visuotinis susirinkimas ir 2018-ųjų metų veiklos ataskaita numatoma ateinančių metų gegužės mėnesį.